Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhetspolicy

Inviatech AB är ett konsultföretag inom mark, landskap, väg & gata samt VA. Sedan 2018 har vi arbetat med projektering och framtagande av handlingar allt från tidiga skeden till projektets slut.

VÅR VISION

Vår vision är att vara ett företag att lita på
och med trygghet veta att leveranserna håller samt med det växa i takt med våra
kunders behov och önskemål. Vi vill stärka vårt förtroende genom genuin
kunskap, gedigen erfarenhet och mycket god service. Vi investerar för framtiden
när det gäller program, teknik och ökad kompetens för att kunna möta marknadens
efterfrågan.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Inviatech har en helhetssyn på hållbar utveckling. Det innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Våra tjänster skall uppfylla kunders behov och förväntningar samt skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker, utvecklande och jämställd arbetsmiljö. Vi arbetar långsiktigt och strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i våra bedömningar och följer självklart alla lagar och regler tillämpliga för vår verksamhet.

VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER OCH VÅRT ANSVAR

Våra viktigaste intressenter är våra kunder, medarbetare och leverantörer. Vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos dessa intressegrupper.

Kunder

Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitet och med ett hållbart tänkande.

Medarbetare

Vi utbildar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete. Våra medarbetare ska ha nödvändiga förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsmiljö och varje anställd skall i sitt eget arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö, nöjda kunder samt bidra till hållbar utveckling.

Leverantörer

Vi informerar leverantörer och samarbetspartners om vår hållbarhetspolicy. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer gällande lagar och förordningar. Vi förväntar oss också att de behandlar sina medarbetare rättvist, tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och skyddar miljön. Vi prioriterar att arbeta med leverantörer, konsulter, distributörer och andra affärspartners som följer de principer som uttrycks i vår hållbarhetspolicy. Våra relationer ska bygga på ömsesidig respekt och på förväntan att var och en av oss alltid ska använda lagliga, effektiva och rättvisa affärsmetoder.

VÅRA PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN

Transporter

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi arbetar aktivt för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter och ställer miljömässiga krav på våra leverantörers transporter.

Material

I alla inköp skall vi välja de material och alternativ med minst miljöpåverkan och vi skall nyttja våra resurser så att de genererar minsta möjliga spill och avfall. Vi källsorterar allt vårt avfall.

Energi

Vi verkar aktivt för att minska vår energiförbrukning och våra kunders genom smart och energisnålt tänkande när vi projekterar.

Ekonomi

Våra finansiella resurser sköts så att företagets framtid säkras samt att företaget lever upp till avkastningskrav och tar ansvar inför våra ägare. Alla finansiella transaktioner ska rapporteras i enlighet med god redovisningssed och bokföringen ska ske på ett korrekt, transparent och icke-vilseledande sätt.

MÅLSÄTTNINGAR

Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål och Agenda 2030. Vi har identifierat företagets påverkan utifrån alla hållbarhetsaspekter, de miljömässiga, sociala och ekonomiska och målsätter vår verksamhet utifrån våra prioriterade fokusområden. Utifrån dessa har vi sedan identifierat sex av de Globala målen som vi genom vår verksamhet bidrar till att nå

UPPFÖLJNING

Vi bedriver och följer upp vår verksamhet enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001.

DISTRIBUTION OCH KOMMUNIKATION

Denna hållbarhetspolicy kommuniceras till alla våra intressenter via vår hemsida och i samband med inköp och avtal.

Senast granskad av ledningen: 2023-06-30