Search
Close this search box.

VÅRA

PROJEKT

Vi är oerhört nöjda med er träffsäkerhet vad gäller såväl kompetens, dialog som engagemang. Mycket glada över att ha er med i projekten!

Förlanda

16st nya hyresrätter

I detta fina lantliga område är husen byggda med s.k. passivhusteknik. Vår beställare har förtätat området från 14 till 30st hyresrätter. Projektet innefattade upprättande av Bygglovshandlingar för mark, bygghandlingar för mark & VA, växt- och utrustningsplan med förteckning. Vi tar även fram en lättare 3D rendering för den nya delen av området.

Derome

Dagvattenutredning, Dagvattendammar

Upprättande av dagvattenutredning för framtida utbyggnad av industriverksamhet utanför Derome. Utredning av framtida dammar och upprättande av systemhandling.

Göteborg

Kafébyggnad i Brunnsparken

Upprättande av Mark och Yttre-VA för utförandeentreprenad. Rödmönja tar sina utgångspunkter i den rika hantverkstradition som ger form åt Göteborgs taklandskap och de lekfulla, böljande former som har präglat tidigare byggnader på platsen. Byggnaden blir ett landmärke i den lilla skalan som på ett omsorgsfullt sätt ger karaktär och orienterbarhet till platsen.

Eskilstuna

Industribyggnad

Upprättande av Bygglovshandlingar & Systemhandling för Mark/Landskap, Yttre-VA, dagvattenhantering för ny industrifabrik. Området omfattar byggnation om 40 000 kvm med tillhörande mark.

Enköping

Älvan 2 Nybyggnadsprojekt

I Enköpings kommun byggs 110 nya bostäder med fokus på att optimera för så liten miljöpåverkan som möjligt. Inviatech har upprättat handlingar för mark och yttre VA.

Östergötland

Skyfallskartering

För två kommuner i Östergötland har Inviatech arbetat med skyfallskartering som ett led i arbetet med att minska översvämningsrisker i såväl befintlig som planerad bebyggelse. Med modellen har skyfall med 100-, 200-, 500- och 1000 års återkomsttid beräknats.

Lunden Göteborg

Visualiseringar

Tillsammans med Succé kommunikation och Mäklarhuset Partille har vi tagit fram ett tiotal visualiseringar inför försäljning av fastigheterna Slätten 1 och Lundgatan 14 i Lunden, Göteborg. Projektet innefattade både interiöra och exteriöra bilder.

Onsala

Trafikutredning

Utanför Onsala Montessoriskola i Gottskär har vi tagit fram underlag för en ombyggnation av gata och parkeringsplatser. Uppdraget innefattade en trafikutredning för att bland annat öka säkerheten vid avlämning och upphämtning av barn.

Borås

Modernisering av gemensamhetsytor

På Sjöbo i Borås uppdaterar en bostadsrättförening sin innergård och intilliggande parkering. Här skapas odlingsmöjligheter i form av växthus och odlingslådor, fler parkeringsplatser och ytor att umgås på. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för Mark och Yttre-VA.

Borås

Nytt P-hus samt innergård

I sydöstra Borås planeras en stor ombyggnad av en befintlig bostadsgård, med målet att bygga bort hårdgjorda ytor till förmån för en social och grön miljö för de boende. Projektet innefattar även upprättandet av ett parkeringshus i två plan. Här tar vi fram förfrågningsunderlag för Mark och Yttre-VA.

Borås

Bostadsprojekt

För bostadsexploatör i Borås upprättar vi bygghandlingar för yttre-va samt höjdsättning mark.

Ronneby

Generationskoncept

Gestaltning av äldreboende i kombination med förskola. Förhandsbesked, bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag.

Mälarbanan

Ledningsomläggningar

Som underkonsult arbetar Bill Gustafsson som projekteringsledare för samtliga tekniker i projektet. Vi bistår även med VA-projektör för arbetet med ledningsomläggningar i förstudier, förprojektering och detaljprojektering.

Falköping

Bostadsprojekt

Framtagande av bygghandling. Konsultation och projektering av mark, gata och yttre-VA för nybyggnad av flerbostadshus i två huskroppar med totalt 73 lägenheter.

Rosersberg

Logistikterminal

Framtagande av förfrågningsunderlag. Konsultation och projektering av mark, gata och yttre-VA för ny lagerbyggnad. Totalt berörd markyta ca 19 100 m².

Borås

Nybyggnation lägenheter

Upprättar bygghandling för Mark- och VA anläggning. Nytt hyreshus i befintligt bostadsområde för kund i Borås.

Bostadsgård

Ny gestaltning samt schakt och dräneringsarbeten för en bostadsrättsförening. Komplett bygghandlingsprojektering utförandeentrepreand samt byggledning.

Industri- och exploateringsområde

Mark- och VA-projektering för nybyggnation av en industritomt. Projektstorlek 35,000 m2. Projektet innefattade även körspårssimuleringar, dagvattenutredning och utredningar för ytoptimering av fastigheten.

Prästboda

Bollplan

Modernisering av befintlig bollplan, innefattande ny anslutningsväg, parkering samt nytt konstgräs. Framtagande av kompletta bygghandlingar.

Ystad

Brf radhus

Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad gällande 17 st enplans brf radhus.

Alingsås

Nybyggnadsprojekt

För bostadsbolag i Göteborg upprättar vi ett förfrågningsunderlag för mark gällande innergård samt parkeringsytor.

Kyrkesund

Exploateringsområde

Härön är en ö precis utanför Kyrkesund på Tjörn i Bohuslän. På denna fantastiska ö planeras byggnation av 18 friliggande villor och bostadsrätter. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för mark och VA inom exploateringsområdet. I projekteringen innefattas även inmätning, kontroll massballans som underlag till projekteringen.

Borås

Bostadsområde

Projekt Björflokan är fördelat på fyra huskroppar med drygt 300 lägenheter, förskola, butiker samt parkeringshus. Projektet innefattar upprättande av ramhandling och bygghandlingar för mark och Yttre-VA inom bostadsområdet. I nära kontakt med markentreprenören tas handlingar fram inför projektstart.

Skövde

Bostäder

Bostadsbolag ska uppföra 16 nya radhus i Skövdes nyaste stadsdel, Trädgårdsstaden. Vi tar fram bygglovshandlingar och bygghandlingar för mark och yttre VA.

Ytterby

Exploateringsområde

Upprättande av bygghandlingar för mark och Yttre-VA. I projektet Brf Bohus Ängar byggs i första etapp 51 bostadslägenheter fördelat på 3 hus mitt i Nordtag/Ytterby.

Fristad

Bostadsområde

Sjönära radhus och villor i västra delen av Fristad tätort cirka 12 km norr om Borås centrum Projektet innefattar upprättande av bygghandlingar för ledningsprojektering VA för området.

Borås

Bostäder och skola

I fina Öresjö Ängar ett stenkast från Öresjö planeras detaljplan för uppförande av ca 350 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus, samt framtida skolområde. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för mark/landskap och VA i exploateringsområdet Öresjö Ängar. I projekteringen innefattas även inmätning, kontroll massballans som underlag till projekteringen.

Göteborg

Upprustning av Innegård

I centrala Olskroken ligger denna bostadsförening som ska utföra renovering av gårdsbjälklag och upprustning av innegård. Projektet innefattar upprättande av skissförslag som knyts ihop till ett förfrågningsunderlag Mark & VA. I handlingen ingår EL och belysningsprojektering, för att åka trivseln och trygghet inom området. https://www.high-endrolex.com/32

Stenkullen - Lerum

Upprustning Parkeringsyta

Bostadsrättsföreningen önskar förnya den gemensamma parkeringsplatsen intill bostadsområdet i Stenkullen. I samband med detta förbereder man parkeringen med 8 stycken laddplatser, samt framtida möjlighet till fler laddplatser. Projektet innefattar upprättande av Förfrågningsunderlag för totalentreprenad Mark & VA. I handlingen ingår även EL och belysningsprojektering som vi arbetar fram ihop med vår underkonsult.

Alingsås

LSS- & Äldreboende

I området stadsskogen planeras ett nytt grupp- och äldreboende i Alingsås. Äldreboendet får namnet Villa Stadsskogen, består av 60 lägenheter och LSS boende. Projektet innefattar bygghandlingar för Mark och Yttre-VA. I nära samarbeta med beställaren och projektgruppen skapar vi ett lyckat projekt ihop.

Förlanda

16 st nya hyresrätter

I detta fina lantliga område är husen byggda med s.k. passivhusteknik. Vår beställare har förtätat området från 14 till 30st hyresrätter. Projektet innefattade upprättande av Bygglovshandlingar för mark, bygghandlingar för mark & VA, växt- och utrustningsplan med förteckning. Vi tar även fram en lättare 3D rendering för den nya delen av området.

Västra Frölunda

Utsättning

På uppdrag av Trafikverket samt Kretslopp & Vatten, utför vi utsättning inför schaktfri nedläggning av ny kanalisation. Under tiden utförs noggranna undersökningar, så som inmätning av djup på befintlig kanalisation, geoteknisk undersökning och dokumentering av korsande ledningar.

Borås

Nyproduktion punkthus

I Borås nya bostadsområde Öresjö Ängar, utför vi detaljprojektering Mark och VA. Detta är 1 av 6 delområden som bebyggs av olika exploatörer. I det här fallet gäller det 5st punkthus för ett större bostadsbolag.

Ytterby

Exploateringsområde Etapp 2

I projektet Brf Bohus Ängars etapp 2 fortsätter vi med projekteringen samt upprättande av bygghandlingar för mark och Yttre-VA.

Fristad

Bostadsutveckling

Ett spännande projekt om ca 120 nya bostäder i centrala Fristad, strax norr om Borås. I området planeras tre hus, samtliga med hyresrätter. Här har vi i tidigt skede tagit fram Ramhandling för beställaren.

Fritsla

Utebad

Upprustning av Kungabersbadet i Marks Kommun. Ny dagvattenhantering samt ny markplanering i samband med uppförande av ny servicebyggnad.

Ystad

Ny förskola och skola

För exploatör i Ystad upprättar vi bygghandlingar i en totalentreprenad för yttre-va och mark.

Kiruna

Badhusprojekt

Inviatech projekterar både mark och VA i ett EPCM projekt, samt upprättar kompletta handlingar när Kiruna flyttar staden.

Borås

Nytt bilskadecenter

Samverkansprojekt där vi ansvarar för projektering i teknikområdena mark och VA på Viared Västra i Borås.